ALGEMENE VOORWAARDEN LIELLU

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten door Liellu.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Liellu zijn aanvaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Liellu en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien Liellu niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Liellu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes
2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Liellu bij de verstrekte gegevens, welke door Liellu als juist worden aangemerkt.

2.2 Liellu kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Liellu daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Liellu anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Liellu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Indien opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 14 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen 14 dagen nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Liellu te laten weten.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle door Liellu vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 Liellu is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden
4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien Liellu derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Liellu derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Liellu dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Liellu zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 Indien door Liellu of door Liellu ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Liellu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Liellu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Liellu zijn verstrekt, Liellu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan Liellu ter beschikking heeft gesteld. Liellu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Liellu is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Liellu zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Liellu gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Liellu op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Liellu een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.8 Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Liellu gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Liellu daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1 Liellu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Liellu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Liellu kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Liellu bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Liellu kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Liellu op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Liellu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Liellu tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Liellu gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Liellu gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Liellu, zal Liellu in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Liellu extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de termijn van 14 dagen te voldoen, tenzij Liellu anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Liellu vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Liellu op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.10 Indien Liellu niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 Liellu heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is Liellu toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Liellu zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Liellu zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Liellu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Liellu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Liellu niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Liellu of van derden, ziekte van de medewerker(s) van Liellu, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Liellu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Liellu haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Liellu kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voorzoveel Liellu ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Liellu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 In geval van overmacht zal Liellu zich naar redelijkheid inspannen om opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien Liellu aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Liellu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Liellu is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Liellu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Liellu beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Liellu is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Liellu geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 Liellu is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.6 Liellu sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Liellu bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Liellu of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring
9.1 Liellu zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Liellu jegens opdrachtgever is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Liellu tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Liellu bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Liellu volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Liellu door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien Liellu door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Liellu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Liellu, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Liellu en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering
10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen opdrachtgever en Liellu anders is overeengekomen.

10.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Liellu ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annulerings- e-mail.

Annulering Open inschrijving
10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Liellu bedoeld waarbij individuele opdrachtgevers/deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, workshops, webinars of seminars.

10.3.2. Liellu behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Liellu, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3 Liellu heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 14 dagen voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.3.5 In alle gevallen mag de opdrachtgever/deelnemer, na overleg vooraf met Liellu, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag sturen.

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Liellu bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Liellu.

10.3.7 Wanneer opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak
Zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.4. In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten
10.5. Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Liellu aanleiding is om anderszins over een te komen.

Artikel 11. Betaling
11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Liellu binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Liellu verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Liellu zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.5 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Liellu gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Liellu om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Liellu verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,–.

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Liellu verboden om de door Liellu verstrekte ontwerpen, schetsen, illustraties, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Liellu.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Liellu via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Liellu houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Liellu zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Liellu, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Liellu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


PRIVACYVERKLARING LIELLU
Liellu verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.


Liellu
Keizersgracht 7
8911 KR Leeuwarden
info@liellu.com

Deze verklaring is van toepassing op de website liellu.com en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.

Gebruik van jouw persoonsgegevens:
Op de website liellu.com en bij het afnemen van diensten en producten van Liellu laat je (persoons)gegevens achter.


Liellu vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een
e-book of uitnodiging te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens Liellu verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website (denk aan reageren op en delen van artikelen, aanvragen van e-book) en van de producten / diensten die je afneemt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens
 • Technische gegevens zoals MAC-adres en zogeheten identifiers in cookies
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier


Doeleinden
Liellu verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
 • Om je te bellen of te mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren, je toegang te geven tot content of antwoord te geven op vragen
 • Om jou te informeren over wijzigingen van producten en diensten
 • Voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (en elke mail bevat een uitschrijflink)
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
 • Om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren

Liellu is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Liellu heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Liellu ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn:
Liellu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 1 maand in het systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden opgeslagen.

Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Persoonsgegevens delen met derden:
Liellu verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt het bedrijf gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Liellu maakt gebruik van een externe partij voor de afhandeling van betalingen en je gegevens liggen opgeslagen in een e-mailmarketingsysteem.

Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Liellu in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Liellu voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.

Liellu stuurt je in een enkel geval een interessante aanbieding van een zorgvuldig uitgezochte externe partij. Zo’n e-mail is afkomstig van Liellu; de externe aanbieder heeft geen toegang tot je gegevens.

Cookies en profilering:
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Liellu gebruikt functionele, analytische en marketing cookies.

Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan Liellu jou gerichtere content sturen en beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.

Bij jouw eerste bezoek aan liellu.com ben je geïnformeerd over de cookies die Liellu gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een cookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet Liellu hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

Marketing / tracking cookies
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Mailchimp
Liellu gebruikt Mailchimp voor het versturen van e-mails. Als je bijv. een e-book aanvraagt, komen je gegevens terecht bij deze externe partij.

Social media
Je kan eenvoudig berichten van liellu.com delen. Social share buttons werken met cookies. Liellu heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Instagram | Etsy | Pinterest | Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een e-mail.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liellu.com

Beveiliging:
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Liellu de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liellu.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.