ALGEMENE VOORWAARDEN LIELLUSTRATION

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten door Liellustration.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Liellustration zijn aanvaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Liellustration en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien Liellustration niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Liellustration in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Liellustration bij de verstrekte gegevens, welke door Liellustration als juist worden aangemerkt.

2.2 Liellustration kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Liellustration daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Liellustration anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Liellustration niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 14 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen 14 dagen nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Liellustration te laten weten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Liellustration vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 Liellustration is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien Liellustration derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Liellustration derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Liellustration dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Liellustration zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 Indien door Liellustration of door Liellustration ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Liellustration aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Liellustration worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Liellustration zijn verstrekt, Liellustration het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Liellustration ter beschikking heeft gesteld. Liellustration is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Liellustration is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Liellustration zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Liellustration gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Liellustration op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Liellustration een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.8 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Liellustration gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Liellustration daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Liellustration is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Liellustration ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Liellustration kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Liellustration bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Liellustration kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Liellustration op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Liellustration de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Liellustration tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Liellustration gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Liellustration gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Liellustration, zal Liellustration in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Liellustration extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de termijn van 14 dagen te voldoen, tenzij Liellustration anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Liellustration vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Liellustration op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.10 Indien Liellustration niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 Liellustration heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is Liellustration toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Liellustration zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Liellustration zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Liellustration is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Liellustration geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Liellustration niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Liellustration of van derden, ziekte van de medewerker(s) van Liellustration, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Liellustration heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Liellustration haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Liellustration kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voorzoveel Liellustration ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Liellustration gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 In geval van overmacht zal Liellustration zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Liellustration aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Liellustration is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Liellustration is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Liellustration aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Liellustration beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Liellustration is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Liellustration geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 Liellustration is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.6 Liellustration sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Liellustration bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Liellustration of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 Liellustration zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Liellustration jegens Opdrachtgever is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Liellustration tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Liellustration bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Liellustration volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Liellustration door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien Liellustration door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Liellustration zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Liellustration, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Liellustration en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Liellustration anders is overeengekomen.

10.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Liellustration ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annulerings- e-mail.

Annulering Open inschrijving
10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Liellustration bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, workshops, webinars of seminars.

10.3.2. Liellustration behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Liellustration, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3 Liellustration heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 14 dagen voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.3.5 In alle gevallen mag de Opdrachtgever/Deelnemer, na overleg vooraf met Liellustration, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag sturen.

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Liellustration bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Liellustration.

10.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak
Zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.4. In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten
10.5. Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Liellustration aanleiding is om anderszins over een te komen.

Artikel 11. Betaling

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Liellustration binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Liellustration verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Liellustration zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Liellustration gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Liellustration om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Liellustration verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,–.

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Liellustration verboden om de door Liellustration verstrekte ontwerpen, schetsen, illustraties, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Liellustration.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Liellustration via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Liellustration houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Liellustration zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Liellustration, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Liellustration het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.PRIVACYVERKLARING LIELLUSTRATION
Liellustration verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.


Liellustration
Grote Kerkstraat 66
8911 EG Leeuwarden
info@liellustration.com

Deze verklaring is van toepassing op de website liellustration.com en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.


Gebruik van jouw persoonsgegevens:
Op de website liellustration.com en bij het afnemen van diensten en producten van Liellustration laat je (persoons)gegevens achter.

Liellustration vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een
e-book of uitnodiging te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens Liellustration verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website (denk aan reageren op en delen van artikelen, aanvragen van e-book) en van de producten / diensten die je afneemt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens
 • Technische gegevens zoals MAC-adres en zogeheten identifiers in cookies
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier


Doeleinden
Liellustration verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
 • Om je te bellen of te mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren, je toegang te geven tot content of antwoord te geven op vragen
 • Om jou te informeren over wijzigingen van producten en diensten
 • Voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (en elke mail bevat een uitschrijflink)
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
 • Om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren


Liellustration is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Liellustration heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Liellustration ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn:
Liellustration bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 1 maand in het systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden opgeslagen.

Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Persoonsgegevens delen met derden:
Liellustration verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt het bedrijf gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Liellustration maakt gebruik van een externe partij voor de afhandeling van betalingen en je gegevens liggen opgeslagen in een e-mailmarketingsysteem.

Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Liellustration in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Liellustration voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.

Liellustration stuurt je in een enkel geval een interessante aanbieding van een zorgvuldig uitgezochte externe partij. Zo’n e-mail is afkomstig van Liellustration; de externe aanbieder heeft geen toegang tot je gegevens.

Cookies en profilering:
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Liellustration gebruikt functionele, analytische en marketing cookies.

Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan Liellustration jou gerichtere content sturen en beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.

Bij jouw eerste bezoek aan liellustration.com ben je geïnformeerd over de cookies die Liellustration gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een cookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet Liellustration hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

Marketing / tracking cookies
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Mailchimp
Liellustration gebruikt Mailchimp voor het versturen van e-mails. Als je bijv. een e-book aanvraagt, komen je gegevens terecht bij deze externe partij.

Social media
Je kan eenvoudig berichten van liellustration.com delen. Social share buttons werken met cookies. Liellustration heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Instagram | Etsy | Pinterest | Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een e-mail.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liellustration.com.

Beveiliging:
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Liellustration de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liellustration.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.